นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ( มหาชน )
ชื่อย่อหลักทรัพย์
: ILINK ( กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี )
เลขที่ทะเบียนบริษัท
: 0107547000222
ประเภทธุรกิจ
: บริษัท นำเข้า และ จัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  และมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่
  1) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด ( มหาชน )
         เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย
         และเป็นศุนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด
  2) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
         เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการ Submarine Cable
         และ Transmission Line
  3) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด
         เป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด
ทุนจดทะเบียน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 )
: 362,479,447 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 362,479,447 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 )
: 334,653,851 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 334,653,851 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
: 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
เว็บไซค์
ศูนย์กระจายสินค้า ( R&D Center)
: 9/2 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
  ที่ตั้งสาขาภาคเหนือ
(สาขาเชียงใหม่)
  : 412/3 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน
  อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทรศัพท์
  : 02-181-1188
  โทรสาร
  : 02-181-1155
  อีเมล์
  ที่ตั้งสาขาภาคใต้
(สาขาหาดใหญ่)
  : 0, 72 ถนนปณัฐพล 3 ตำบลหาดใหญ่
  อำเภอเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์
: 074-465-044-5
  โทรสาร
  : 074-465-046
  อีเมล์
  ที่ตั้งสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  (สาขาขอนแก่น)
  : 108/141-142 ถ.อนามัย ต.ในเมือง
   อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์
  :043-052-911-3
  โทรสาร
  :043-052-914
  อีเมล์
  ที่ตั้งสาขาภาคตะวันออก
(สาขาระยอง)
  : 267/249 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด
  อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21150
  โทรศัพท์
  : 038-608-283-4
  โทรสาร
  : 038-608-294
  อีเมล์